More Website Templates at TemplateMonster.com!

Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Zasady rekrutacji klas pierwszych:

1.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor Zespołu powołuje Komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członkom komisji.

2.

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej należy:
a)    podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,
b)   ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
c)    sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

3.

Dyrektor Zespołu może zwolnić Komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły wchodzącej w skład Zespołu jest mniejsza lub równa limitom miejsc, w poszczególnych oddziałach.

4.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Dobrym Mieście mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły średniej, którzy w wyznaczonym przez kuratora terminie złożą w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty:
- podanie ( na właściwym formularzu),
- 2 zdjęcia,
- kartę zdrowia,
- świadectwo ukończenia właściwej szkoły (oryginał lub potwierdzoną kopię,
po otrzymaniu),
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub potwierdzoną kopię,
po otrzymaniu),
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (szkoła zawodowa),
- umowa o pracę w celu nauki zawodu (szkoła zasadnicza, klasa wielozawodowa).

5.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o kryteria uwzględniające:
a)   punktację wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w postępowaniu rekrutacyjnym,
b)  liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

6.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły Zespołu w kolejności zgodnej z uzyskaną sumą punktów lub wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

7.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
a)  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b)   kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
c)   kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

8.

Do kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą stosuje się odpowiednie przepisy.

9.

Kandydat w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
a)  100 punktów za średnią ocen wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
b) 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

10.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

   Przedmiot 
  Celujący  
  Bardzo dobry 
  Dobry  
  Dostateczny  
  Dopuszczający  
 Język polski
      18
          15
    12
          9
            6
    Historia
      18
          15
    12
          9
            6
 Matematyka 
      18
          15
    12
          9
            6
     Fizyka
      18
          15
    12
          9
            6

                                                        - 8 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
                                                        - 12 punktów za udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych
                                                           przez Kuratora Oświaty,
                                                        - 8 za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
                                                           w tym wolontariat.