More Website Templates at TemplateMonster.com!

Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Dobrym Mieście na rok szkolny 2019/2020

 • 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członkom komisji.
 • 2.Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
 • 3.Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:
 • 1)podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły;
 • 2)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
 • 3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 • 4. Dyrektor szkoły może zwolnić komisję rekrutacyjną od przeprowadzenia postępowania, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych szkoły jest mniejsza lub równa limitom miejsc, w poszczególnych oddziałach.
 • 5. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum/szkoły podstawowej, którzy w wyznaczonym przez kuratora terminie złożą w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty:
 • 1)podanie ( na właściwym formularzu );
 • 2)2 zdjęcia;
 • 3)kartę zdrowia;
 • 4)świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzoną kopię, po otrzymaniu);
 • 5)zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (oryginał lub potwierdzoną kopię, po otrzymaniu).
 • 6. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria uwzględniające:
 • 1)punktację wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, które uwzględnia się w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 2)liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkoły podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/szkoły podstawowej.
 • 7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej
  z uzyskaną sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 • 8. W przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
 • 1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • 2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 • 3) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
 • 9. Do kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum/szkołę podstawową dla obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą stosuje się odpowiednie przepisy.
 • 10. Kandydat w wyniku postępowania rekrutacyjnego może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
 • 1) 100 punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej;
 • 2) 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki       w gimnazjum/ w szkole podstawowej.

 

 • Zasady przyznawania punktów za oceny i szczególne osiągnięcia ucznia;

Przedmiot

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

Język polski

18

17

14

8

2

 Historia

18

17

14

8

2

Matematyka

18

17

14

8

2

Fizyka

18

17

14

8

2

 • 1) 18 punktów za szczególne osiągnięcia ;
 • 2) 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
 • 3) 3 punkty za aktywność społeczną